سیم مفتول

میخ سیاه بنفش
مـاده اولیـه : فولاد کم کربن
شکـل ســر : گـرد - ســاده
شکــل نوک: المـاسی بلند
شکــل ساق: ســاده
قطـر میـخ : 1/45 میلیمتر
طـول میـخ : 12 میلیمتر
بدون پوشش
کاربرد: تولید کفش و گیوه
ماده اولیـه : فولاد کم کربن
قـطــــــر : 3.0 - 0.8 میلیمتر
بسته بندی : کلاف
پـــو شش : مس
ماده اولیـه : فولاد کم کربن
قـطــــــر : 6 - 1.20 میلیمتر
بسته بندی : کلاف
آنیل شده
مخصوص مصارف ساخت و ساز
ماده اولیـه : فولاد کم کربن
قـطــــــر : 6 - 0.8 میلیمتر
بسته بندی : کلاف
بدون پـوشش
میخ معمولی با پوشش سفارشی
مــاده اولیـه: فولاد کم کربن
شکــل ســر: گرد - شطرنجی
شکــل نـوک: الماسی بلند
شکــل سـاق: ساده،دنده ای،مته ای
قطــر میــخ: 3.85 -2.10 میلیمتر
طـول میــخ: 90 - 40 میلیمتر
پوشش: گالوانیزه، کروماته
سوزن منگنه سری  35
ابعاد مفتول : 0.90x2.30 میلیمتر
عـرض تـاج : 35 میلیمتر
طــول پــا : 15،18 میلیمتر
نوع پوشش : مس
سوزن منگنه سری  14
ابعاد مفتول : 1.40x1.60 میلیمتر
عـرض تـاج : 10.7 میلیمتر
طــول پــا : 55-20 میلیمتر
نوع پوشش : مس
سوزن منگنه سری 92
ابعاد مفتول : 1.00x1.25 میلیمتر
عرض تــاج : 8.7 میلیمتر
طــول پــا : 40 - 15 میلیمتر
نوع پوشش : مس
سوزن منگنه سری 90
ابعاد مفتول : 1.00x1.25 میلیمتر
عرض تــاج : 5.7 میلیمتر
طــول پــا : 40 - 15 میلیمتر
نوع پوشش : مس
سوزن منگنه سری 10J
ابعاد مفتول : 0.60x1.20 میلیمتر
عـرض تـاج : 11.2 میلیمتر
طــول پــا : 25 - 6 میلیمتر
نوع پوشش : مس
میخ نواری مته ای
ماده اولیه : فولاد کم کربن
شـکل سر : گرد - ساده
شکل نوک: الماسی بلند
شکل ساق: متـه ای
قطر میخ : 3.75 - 2.00 میلیمتر
طول میخ: 90 - 40 میلیمتر
بدون پوشش
میخ معمولی مته ای
مــاده اولیـه: فولاد کم کربن
شکــل ســر: گرد - شطرنجی
شکــل نـوک: الماسی بلند
شکــل سـاق: مته ای
قطــر میــخ: 3.85 -2.10 میلیمتر
طـول میــخ: 90 - 40 میلیمتر
بدون پوشش
سوزن منگنه سری 88
ابعاد مفتول : 0.60x1.20 میلیمتر
عـرض تـاج : 13.2 میلیمتر
طــول پــا : 22 - 16 میلیمتر
نوع پوشش : گالــوانیزه
میخ معمولی دنده ای
مــاده اولیـه: فولاد کم کربن
شکــل ســر: گرد - شطرنجی
شکــل نـوک: الماسی بلند
شکــل سـاق: دنده ای
قطــر میــخ: 4.20 -2.10 میلیمتر
طـول میــخ: 90 - 40 میلیمتر
بدون پوشش
میخ نواری ساده
ماده اولیه : فولاد کم کربن
شـکل سر : گرد - ساده
شکل نوک: الماسی بلند
شکل ساق: ســاده
قطر میخ : 3.75 - 1.65 میلیمتر
طول میخ: 130 - 27 میلیمتر
بدون پوشش
سوزن منگنه سری 80
ابعاد مفتول : 0.7x0.90 میلیمتر
عـرض تـاج : 12.7 میلیمتر
طـــول پــا : 18 - 6 میلیمتر
نوع پوشش : مس
میخ شانه ای تی ان
گیـج میـخ : 14
ابعاد مفتول : 1.90x2.30 میلیمتر
طـــــــول : 60 - 25 میلیمتر
سایـــز سـر : 5.5 میلیمتر
نوع پوشش : مس
میخ شانه ای تیپو
گیـج میـخ : 16
ابعاد مفتول : 1.40x1.60 میلیمتر
طـــــــول : 50 - 25 میلیمتر
سایـــز سـر : 2.7 میلیمتر
نوع پوشش : مس
میخ شانه ای اسکا/اف
گیـج میـخ : 18
ابعاد مفتول : 1.00x1.25 میلیمتر
طـــــــول : 50 - 13 میلیمتر
سایـــز سـر : 1.9 میلیمتر
نوع پوشش : مس
میخ نواری دنده ای
ماده اولیه : فولاد کم کربن
شـکل سر : گرد - ساده
شکل نوک: الماسی بلند
شکل ساق: دنـده ای
قطر میخ : 3.75 - 2.00 میلیمتر
طول میخ: 90 - 40 میلیمتر
بدون پوشش
میخ معمولی ساده
مــاده اولیـه: فولاد کم کربن
شکــل ســر: گرد - شطرنجی
شکــل نـوک: الماسی بلند
شکــل سـاق: ســاده
قطــر میــخ: 6.50 -1.25 میلیمتر
طـول میــخ: 250 - 12 میلیمتر
بدون پوشش