میخ شانه ای اسکا/اف

Loading

میخ شانه ای اسکا/اف

رسانه جدید
گیـج میـخ : 18
ابعاد مفتول : 1.00x1.25 میلیمتر
طـــــــول : 50 - 13 میلیمتر
سایـــز سـر : 1.9 میلیمتر
نوع پوشش : مس

 

شماره محصول

اندازه سر

طول پا

پوشش

 تعداد
تعداد در خشاب  تعداد در جعبه 
 اسکا/اف 13

 
 

 

 


 

1.9میلیمتر 13 میلیمتر   
 
 

 

 

 

روکش مس 100   5000
 اسکا/اف 16 16 میلیمتر  100   5000
 اسکا/اف 19 19 میلیمتر  100   5000
اسکا/اف 25 25 میلیمتر 100  5000
اسکا/اف 30  30 میلیمتر  100 5000
اسکا/اف 35  32 میلیمتر  100 5000
اسکا/اف 40 38 میلیمتر  100 5000
اسکا/اف 45 45 میلیمتر 100 5000
اسکا/اف 50  50 میلیمتر  100 5000
شماره میخ مشابه : BeA SK300 , SENCO AY/AX

 

تعداد بازدید: ۳,۵۹۷