هارد پیچ / محصولات / میخ شانه ای

 

 

SK/F NAIL STRIP

میخ شـــانـه ای

میخ شانه ای تی ان
گیـج میـخ : 14
ابعاد مفتول : 1.90x2.30 میلیمتر
طـــــــول : 60 - 25 میلیمتر
سایـــز سـر : 5.5 میلیمتر
نوع پوشش : مس
میخ شانه ای تیپو
گیـج میـخ : 16
ابعاد مفتول : 1.40x1.60 میلیمتر
طـــــــول : 50 - 25 میلیمتر
سایـــز سـر : 2.7 میلیمتر
نوع پوشش : مس
میخ شانه ای اسکا/اف
گیـج میـخ : 18
ابعاد مفتول : 1.00x1.25 میلیمتر
طـــــــول : 50 - 13 میلیمتر
سایـــز سـر : 1.9 میلیمتر
نوع پوشش : مس