هارد پیچ / محصولات / میخ نواری

 

 

WIRE COIL NAIL

میـــخ نــواری

میخ نواری ساده
ماده اولیه : فولاد کم کربن
شـکل سر : گرد - ساده
شکل نوک: الماسی بلند
شکل ساق: ســاده
قطر میخ : 3.75 - 1.65 میلیمتر
طول میخ: 130 - 27 میلیمتر
بدون پوشش
میخ نواری دنده ای
ماده اولیه : فولاد کم کربن
شـکل سر : گرد - ساده
شکل نوک: الماسی بلند
شکل ساق: دنـده ای
قطر میخ : 3.75 - 2.00 میلیمتر
طول میخ: 90 - 40 میلیمتر
بدون پوشش
میخ نواری مته ای
ماده اولیه : فولاد کم کربن
شـکل سر : گرد - ساده
شکل نوک: الماسی بلند
شکل ساق: متـه ای
قطر میخ : 3.75 - 2.00 میلیمتر
طول میخ: 90 - 40 میلیمتر
بدون پوشش