سوزن منگنه سری 92

Loading

سوزن منگنه سری 92

رسانه جدید
ابعاد مفتول : 1.00x1.25 میلیمتر
عرض تــاج : 8.7 میلیمتر
طــول پــا : 40 - 15 میلیمتر
نوع پوشش : مس

 

 

 شماره سوزن منگنه  عرض تاج  طول پا  پوشش  تعداد
 تعداد/خشاب  تعداد/جعبه
92-15
8.7 میلیمتر

15 میلیمتر 
مس 

100  2400
92-25 25 میلیمتر  100  2400
92-30 30 میلیمتر  100  2400
92-35 35 میلیمتر  100  2400
92-40 40 میلیمتر  100  2400
 سوزن های مشابه: BeA 92 , OMER 92

 

تعداد بازدید: ۳,۱۷۵