میخ معمولی دنده ای

Loading

میخ معمولی دنده ای

مــاده اولیـه: فولاد کم کربن
شکــل ســر: گرد - شطرنجی
شکــل نـوک: الماسی بلند
شکــل سـاق: دنده ای
قطــر میــخ: 4.20 -2.10 میلیمتر
طـول میــخ: 90 - 40 میلیمتر
بدون پوشش

 

گیج میخ  قطر  طول  شکل ساق  وزن خالص/کارتن

14

2.10میلیمتر 40-50میلیمتر








دنده ای













25 کیلوگرم

حاوی 8جعبه 3.125 کیلوگرم






13 2.40میلیمتر 40-60میلیمتر
12

2.75میلیمتر

40-60میلیمتر
11 3.00میلیمتر 40-90میلیمتر
 10 3.40میلیمتر 40-90میلیمتر
9 3.75میلیمتر 60-100میلیمتر
8 4.20میلیمتر 50-100میلیمتر
                       

 

تعداد بازدید: ۳,۸۹۷