سوزن منگنه سری 10J

Loading

سوزن منگنه سری 10J

رسانه جدید
ابعاد مفتول : 0.60x1.20 میلیمتر
عـرض تـاج : 11.2 میلیمتر
طــول پــا : 25 - 6 میلیمتر
نوع پوشش : مس

 

 شماره سوزن منگنه  عرض تاج  طول پا  پوشش  تعداد
 تعداد/خشاب  تعداد/جعبه
 1006J
11.2 میلیمتر

6 میلیمتر 
مس 

100   5000
 1008J 8 میلیمتر  100  5000 
 1010J 10 میلیمتر  100  5000 
 1013J 13 میلیمتر  100  5000 
 1019J 19 میلیمتر  100  5000 
 1022J 22 میلیمتر 100 5000
 1025J  25 میلیمتر  100 5000 
 شماره سوزن های مشابه: MAX 10J

تعداد بازدید: ۵,۴۷۴