سوزن منگنه سری 90

Loading

سوزن منگنه سری 90

رسانه جدید
ابعاد مفتول : 1.00x1.25 میلیمتر
عرض تــاج : 5.7 میلیمتر
طــول پــا : 40 - 15 میلیمتر
نوع پوشش : مس

 

 شماره سوزن منگنه  عرض تاج  طول پا  پوشش  تعداد
 تعداد/خشاب  تعداد/جعبه
90-15
5.7 میلیمتر

15 میلیمتر 
مس 

100  6800
90-25 25 میلیمتر  100  6800
90-30 30 میلیمتر  100  6800
90-35 35 میلیمتر  100  6800
90-40 40 میلیمتر  100  6800
 شماره سوزن های مشابه: BeA90/190 , OMER 90 , SENCO L

تعداد بازدید: ۶,۶۵۶